Monitoring znečištění vod z letištních ploch rozmrazovacími prostředky má velký význam pro ochranu životního prostředí. Konzultantská firma požádala TD Isco o spolupráci v této ...
Odběr vzorků v lokaci, kde denní průměrné teploty jsou 42°C a mohou dosáhnout až 50°C a to při vzdušné vlhkosti 70%. V oblasti se vyskytují taktéž písečné bouře. To vše ...
Průtokoměr Isco ADFM Pro20 je používán na ČOV pro řízení průtoku a také pro ochranu biologického stupně. Jedná se o kanál široký 1,3 m, minimální hladina je 0,8 m, rychlost je ...
Pro provoz vzorkovačů, průtokoměrů a dalších zařízení Isco se využívají různé typy baterií. Každý typ má své výhody i nevýhody. Velmi záleží pro jakou aplikaci je baterie ...
Isco ADFM Pro20 jako nástroj pro sledování přítoku a infiltrace balastních vod ve velkých potrubích. Studie prokázaly velké množství čistých podzemních a povrchových vod, které se ...
V tomto případě se jedná o monitoring vlivu odlehčení na povodí. Mobilní vzorkovače s chlazením Teledyne Isco Avalanche jsou propojeny s průtokoměry a telemetrií. Jeden řídící ...
Zelená, temná voda v jezerech, které jsou napájena kanálem Apopka je způsobena přesycením komponenty, které podporují tvorbu řas, zejména fosforu. Do vody je dávkován síran hlinitý. ...
Existuje mnoho ČOV, kde je odtok řešen gravitačně. V případě zvýšení hladiny recipientu nemůže docházet k odtoku, a proto bývá gravitační odtok uzavřen a voda je přečerpávána ...
Omezené množství přímých úseků potrubí, aerace způsobená množstvím čerpacích stanic, největší přečerpávací systém s 69 čerpacími stanicemi a 13 stanic upravujících tlak – ...
V době velkých dešťů dochází k přítoku a infiltraci balastních vod do odpadních vod. Jedná se množství vody, které dvojnásobně převyšuje kapacitu ČOV. Pro monitoring situace byly ...
Měření průtoku pomocí průtokoměru s pulzním Dopplerem Isco ADFMPro 20. Tento odtok je problematický, jelikož zde může dojít ke vzdutí recipientu a navíc je zde nepravidelné ...
Jedná se o kompletní monitoring na vzdáleném místě. Srdcem stanice je automatický vzorkovač 6712 na který je připojen modul 700 pro měření průtoku, dále multiparametrální sonda pro ...