Průtokoměr Isco ADFM Pro20 je používán na ČOV pro řízení průtoku a také pro ochranu biologického stupně. Jedná se o kanál široký 1,3 m, minimální hladina je 0,8 m, rychlost je ...
Odběr vzorků v lokaci, kde denní průměrné teploty jsou 42°C a mohou dosáhnout až 50°C a to při vzdušné vlhkosti 70%. V oblasti se vyskytují taktéž písečné bouře. To vše ...
Zelená, temná voda v jezerech, které jsou napájena kanálem Apopka je způsobena přesycením komponenty, které podporují tvorbu řas, zejména fosforu. Do vody je dávkován síran hlinitý. ...
V tomto případě se jedná o monitoring vlivu odlehčení na povodí. Mobilní vzorkovače s chlazením Teledyne Isco Avalanche jsou propojeny s průtokoměry a telemetrií. Jeden řídící ...
Isco ADFM Pro20 jako nástroj pro sledování přítoku a infiltrace balastních vod ve velkých potrubích. Studie prokázaly velké množství čistých podzemních a povrchových vod, které se ...
V době velkých dešťů dochází k přítoku a infiltraci balastních vod do odpadních vod. Jedná se množství vody, které dvojnásobně převyšuje kapacitu ČOV. Pro monitoring situace byly ...
Omezené množství přímých úseků potrubí, aerace způsobená množstvím čerpacích stanic, největší přečerpávací systém s 69 čerpacími stanicemi a 13 stanic upravujících tlak – ...
Existuje mnoho ČOV, kde je odtok řešen gravitačně. V případě zvýšení hladiny recipientu nemůže docházet k odtoku, a proto bývá gravitační odtok uzavřen a voda je přečerpávána ...
Měření průtoku pomocí průtokoměru s pulzním Dopplerem Isco ADFMPro 20. Tento odtok je problematický, jelikož zde může dojít ke vzdutí recipientu a navíc je zde nepravidelné ...
Jedná se o monitorovací stanici složenou ze vzorkovače 6712, měření průtoku,multiparametrální sondy, srážkoměru a to vše napájeno baterií dobíjenou solárním panelem. Jednotlivé ...
Jedná se o kompletní monitoring na vzdáleném místě. Srdcem stanice je automatický vzorkovač 6712 na který je připojen modul 700 pro měření průtoku, dále multiparametrální sonda pro ...
Klíčovými součástmi této studie byl průtokoměr 2150 s připojeným modem modulem 2103. Hlavním cílem studie byl měření průtoku pro určení přítoku a infiltrací do odpadní ...